Mediacje Sądowe i Pozasądowe
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Krakowie
Katarzyna Gruca

+48 609 787 035
kancelaria@mediator-malopolska.eu

test
MEDIACJA
Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności osoby trzeciej (mediatora), który jest osobą neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt.
Sąd / Arbitraż / Mediacja
Arbitraż - celem jest rozstrzyganie sporu za strony.
Mediacja - celem jest rozstrzyganie sporu za strony, ale możliwy jest wybór arbitra.
Sąd - celem jest pomoc w samodzielnym zdefiniowaniu problemu oraz samodzielnym podjęciu decyzji przy udziale bezstronnego mediatora, którego strony mogą wybrać samodzielnie.
Korzyści z mediacji
 • Oszczędność czasu
 • Niekorzystanie z postępowania sądowego: długotrwałego, kosztownego, stresującego, niedającego satysfakcji z wyniku
 • Zwrot wpisu sądowego w całości w przypadku zawarcia ugody w trakcie postępowania sądowego
 • Zaliczenie kosztów mediacji, w terminie 3 miesięcy, na poczet niezbędnych kosztów procesu
 • Wartość prawna ugody – ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku
 • Zmiana walki między ludźmi na walkę z problemami
 • Możliwość współdecydowania – wypracowana ugoda określająca prawa i obowiązki stron zależy od stron, nie jest narzucona przez podmiot trzeci
 • Daje poczucie satysfakcji: wygrany – wygrany
 • Zatrzymanie eskalacji konfliktu
Zasady mediacji
Poufność
Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.
Mediator nie może być świadkiem co do okoliczności,
o których dowiedział się w trakcie mediacji!
Propozycje i stanowiska stron nie mogą być ujawniane w postępowaniu sądowym!
Strony jednakże mogą zwolnić mediatora, strony oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.
Dobrowolność udziału w mediacji i zawarcia porozumienia
Mediacja nie może być przeprowadzona, jeżeli którakolwiek ze stron odmówi w niej udziału.
Mediator przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, kiedy uzna że co najmniej jedna strona postępowania nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji lub z innego ważnego powodu, w szczególności:
 1. gdy strona z powodu swojego stanu fizycznego lub psychicznego nie może efektywnie uczestniczyć w mediacji np. jest pod wpływem alkoholu;
 2. gdy strony chcą zawrzeć porozumienie, którego skutków nie są świadome, lub które narusza prawo;
 3. gdy strony używają mediacji do osiągnięcia nieuczciwych korzyści;
 4. gdy mediator nabiera przekonania, że traci bezstronność.
Bezstronność i neutralność mediatora
Mediator jest neutralny wobec stron i przedmiotu sporu. Nie narzuca stronom rozwiązań, jest rzecznikiem rzetelnej procedury sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia
MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE
Mediacja może toczyć się zarówno w przypadku niewystąpienia na drogę sądową jak i w trakcie toczącego się postępowania sądowego.
Ugoda mediacyjna to umowa zawarta pomiędzy stronami sporu, w której określone są wzajemne prawa i obowiązki tych stron.
Ugoda zawarta w mediacji sądowej
(tj. po wytoczeniu powództwa/złożeniu wniosku w sądzie)
 • Zawarcie ugody w zakresie przedmiotu objętego sporem sądowym doprowadzi do umorzenia postępowania w zakresie ugodzonym. Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.
 • Gdyby w tym samym obszarze którakolwiek ze stron wystąpiła jeszcze raz do sądu, druga strona może podnieść zarzut powagi rzeczy ugodzonej, co spowoduje oddalenie powództwa.
 • W przypadku niewykonania ugody przez jedną ze stron, druga może dochodzić jej wykonania analogicznie jak wyroku.
Ugoda zawarta w mediacji pozasądowej
(tj. bez wszczynania postępowania przed sądem)
 • W przypadku zawarcia ugody w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, strona ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody. W takim przypadku sąd niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. W przypadku niewykonania ugody przez jedną ze stron, druga może dochodzić jej wykonania analogicznie jak wyroku.
Przepisy
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego tj. z dnia 31 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)
Masz prawo do negocjacji
Usługi
Mediacje rodzinne
 • alimenty
 • kontakty z dziećmi
 • władza rodzicielska
 • rozwód
 • podział majątku
Mediacje pracownicze
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzenie
 • odszkodowanie
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • dyskryminacja/mobbing
Mediacje gospodarcze
 • nienależyte wykonanie/ niewykonanie zobowiązań (wynikających z umów oraz z innych tytułów)
 • naruszenie praw autorskich
 • nieetyczne działania konkurencyjne
 • odszkodowania umowne i pozaumowne
 • roszczenia wspólników/akcjonariuszy wobec spółki lub spółki wobec zarządu
 • inne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorców, w zakresie których możliwe jest zawarcie ugody
Pozostałe mediacje cywilne
 • dział spadku
 • zniesienie współwłasności
 • służebność drogi koniecznej
 • zapłata
 • wykonanie umów
OPŁATY
1. Mediacje prowadzone ze skierowania Sądu
Płatności w przypadku mediacji prowadzonych ze skierowania sądu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
Wynagrodzenie mediatora:
 • W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 • W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
Wydatki:
 • Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
  1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
  2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
  3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
 • W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.
 • Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług oraz wydatki mediatora podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.
W przypadku zakończenia mediacji ugodą – stronie przysługuje zwrot uiszczonego do sądu wpisu. W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie zakończy się ugodą - koszt mediacji zostanie wliczony w koszty postępowania sądowego.
2. Mediacje pozasądowe prowadzone z wniosku stron
Płatności:
 • Wynagrodzenie mediatora – 150 zł netto/godz., a w sprawach gospodarczych – 200 zł netto/godz.
 • Zwrot udokumentowanych i niezbędnych wydatków mediatora poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów korespondencji, przejazdów, wynajmu pomieszczeń (jeżeli mediacja przeprowadzana jest poza kancelarią).
 • Pokrycie wynagrodzenia oraz wydatków ekspertów (rzeczoznawców, terapeutów, psychologów itd.) których udział w mediacji strony uznają za konieczny.
 • Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług oraz wydatki mediatora podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.
Strony uzgadniają zasady ponoszenia płatności.
Płatności uiszczane są na rachunek nr 291020 2892 0000 5102 0033 4631
Po zakończeniu postępowania mediacyjnego zostanie wystawiona faktura dla osób ponoszących płatności.
Kontakt
Dane adresowe:
ul. ppłk. J. Dunin-Brzezińskiego 7/4
32-400 Myślenice
tel: +48 609 787 035
nr rachunku:  291020 2892 0000 5102 0033 4631
ikona
Katarzyna Gruca – mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ (2001 r.), od wielu lat poszukuje dla klientów satysfakcjonujących ich rozwiązań, zaangażowana w pracę w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Szycach, autorka publikacji „Skutki ugody sądowej” (Zeszyty Naukowe TBSP), współautorka publikacji o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rozstrzyganych przez sądy administracyjne.
Poznać innych – to inteligencja
Poznać siebie – to prawdziwa mądrość
Opanować innych – to siła
Opanować siebie – to prawdziwa moc
Lao Tzu
Polityka prywatności i użycia cookies
Użycie cookies
Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies", a także web local storage api. Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane.
Polityka prywatności
1. W celu ochrony prywatności i zapewnienia poufności połączeń pomiędzy przeglądarką użytkownika, a serwerami udostępniającymi zasoby tej strony, serwery te wymuszają używanie wyłącznie połaczeń szyfrowanych https, zabezpieczonych certyfikatem.
2. Ta strona nie zbiera żadnych danych dotyczących aktywności użytkowników, ani danych pozwalających na identyfikację użytkowników.
3. Ta strona wykorzystuje zewnętrzne narzędzia w celu pozyskania informacji statystycznych dotyczących odwiedzających ją użytkowników, które jednak nie pozwalają na identyfikację użytkowników.
4. Dostawcy komponentów i usług hostingowych regulują kwestie ochrony prywatmości za pomocą własnych polityk. Poniża lista wskazuje na odpowiednie polityki:
5. W celu uniemożliwienia zebrania danych statystycznych przez komponenty zewnętrzne zaleca się korzystanie z trybu 'Incognito', dostępnego w przeglądarce.
6. Baner informacyjny o użyciu "cookies" pojawia się przy każdej wizycie na stronie, do chwili gdy użytkownik kliknie 'Akceptuj' lub 'Więcej'. Wybór 'Akceptuj' zostaje zapamiętany i baner nie pojawi się przy kolejnej wizycie na stronie.